همکاران

داود لکی

مدیر اجرایی

29905464
D.Laki[at]mail.sbu.ac.ir
علی محسن‌پور

مسئول دفتر 

29905460
مکرم رمضانی

کارشناس

29905460
mok.ramezani[at]mail.sbu.ac.ir
حمید عبدی

کارشناس آموزش

29905458
 h-abdi[at]mail.sbu..ac.ir