ارتباط با پژوهشکده

آموزش پژوهشکده: 29905458
ریاست پژوهشکده: 29905460
ریاست پژوهشکده: 29905464
frst.sbu[at]sbu.ac.ir
تهران، اوین، میدان شهید شهریاری، دانشگاه شهید بهشتی، ساختمان شهدا، طبقه سوم، پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری