معاون پژوهشکده

دكتر کیارش فرتاش
استادیار پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری

معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

29905462
29905460
k_fartash [at] sbu.ac.ir
رزومه
سوابق اجرایی:
  • دبیر کمیته منتخب پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری 1401 ← 1403
  • عضو حقیقی شورای مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور 1401 ← 1403
  • عضو حقیقی کمیسیون مقررات و آیین‌نامه‌های آموزشی و تحول در آموزش عالی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1401 ← 1403
  • سرپرست معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری 1401 ← تا زمان حال
  • جانشین سردبیر مجله مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی 1400 ← 1402
  • عضو حقیقی شورای فناوری مرکز واحدهای فناوری و کارآفرینی دانشگاه 1400 ← تا زمان حال
  • حضور در کمیته پذیرش و ارزیابی پارک و مرکز رشد دانشگاه 1399 ← 1400
  • مسئول دبیرخانه کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره دانشگاه شهید بهشتی 1398 ← تا زمان حال
  • دبیر تخصصی مجله مدیریت نوآوری 1398 ← 1402