مجله و فصل‌نامه

فصلنامه علمی - پژوهشی «راهبرد فرهنگ»
پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری با همکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتشار چندین شماره از فصل‌نامه علمی - پژوهشی «راهبرد فرهنگ» اقدام نموده است. این فصل‌نامه از سال 1388 تاکنون در حال انتشار است. 
Responsive Image
پیوندها:
فصل‌نامه علمی - پژوهشی «راهبرد فرهنگ» (وبگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی)
دوره 15 فصل‌نامه (1401)